13. 1. Praha / Matěj Frank a Jasmin Schaitl: Entering Continuities / prezentace katalogu + přednáška Lenky Sýkorové

13. 1. Praha / Matěj Frank a Jasmin Schaitl: Entering Continuities / prezentace katalogu + přednáška Lenky Sýkorové

 (0)    0

  Doprovodný program

Matěj Frank a Jasmin Schaitl: Entering Continuities

prezentace publikace + přednáška Lenky Sýkorové

13. 1. 2020, od 17. hod.

prezentace i přednáška budou v anglickém jazyce

Publikace Entering Continuities představuje tvorbu a aktivity dvojice vizuálních umělců a performerů Jasmin Schaitl a Matěje Franka. Obrazová dokumentace samostatných i společných projektů obou autorů se prolíná s teoretickými texty šesti autorů. Lenka Sýkorová ve svém textu nahlíží na tvorbu autorů z perspektivy experimentů na poli současné kresby, Tomáš Knoflíček se táže po roli umělce jako průvodce, Ruth Mateus-Ber a Nele Lip zasazují jejich tvorbu do umělecko-historického kontextu, Martin Klimeš hledá a nachází v díle autorů „přítomný čas“ a Jakub Frank představuje autory z osobní perspektivy prostřednictvím rozsáhlého rozhovoru. Jednotliví teoretici tak nabízejí různé pohledy na tvorbu obou umělců a zasazují ji do širšího kontextu praktik současného umění. Katalog představuje práci dvou odlišných, ale vzájemně se inspirujících osobností, které ve spolupráci nacházejí nový rukopis a otevírají tak nová pole pro vlastní tvorbu. 

Postkonceptuální přesahy v kresbě 

Lenka Sýkorová od roku 2014 rozvíjí projekt s  důrazem na kresbu na české a slovenské scéně s přesahy do zahraničí, a to formou výstav, přednášek a publikační činnosti. Projekt se nesnaží mapovat, ale spíše analyzovat uměleckou scénu s daným zacílením na kresebné médium a umělce narozené od 70. let 20. století a díla vzniklá od roku 2000. Důmyslně vyhledává intermediální formu, ve které kresba nezůstává jen ve skicářích či na úrovní studijního nástroje pro zachycení idejí. Mezi tyto preferované polohy současného vizuálního umění řadí i tvorbu českého umělce Matěje Franka a rakouské umělkyně Jasmin Schaitl. 

Jasmin Schaitl (*1987, Vídeň, AT) v současné době žije ve Vídni (AT) a Vratislavi (PL). Hlavním prostředkem výrazu v její tvorbě je tělo v rámci performancí, soch, kreseb i videí. Vystudovala Uměleckoprůmyslovou univerzitu ve Vídni. Od roku 2011 pracuje jako vizuální umělkyně a performerka a organizuje a vede interdisciplinární projekty. Schaitl vystupovala a vystavovala svou práci ve více než dvaceti zemích po celém světě. Svůj přístup k performance sdílí také prostřednictvím workshopů na univerzitách, v kulturních institucích a na festivalech performance po celé Evropě.

Matěj Frank (* 1989, Opava, CZ) je vizuální umělec v současné době žijící ve Vratislavi (PL). Pohybuje se napříč různými médii a zabývá se prostorem – ve vztahu k času, pohybu, tělu a zvuku. Vystudoval sochařství na Akademii výtvarného umění ve Vratislavi a výtvarné umění studoval také v Česku a Španělsku. Od roku 2016 vyučuje jako asistent na katedře sochařství na Akademii výtvarného umění ve Vratislavi. Je členem výboru spolku pro současné umění Bludný kámen, v rámci nějž organizuje výstavy vizuálního umění a koncerty experimentální hudby. 

Lenka Sýkorová (* 1977, Praha) historička umění, kritička a nezávislá kurátorka současného výtvarného umění. Vystudovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze, 2008 a doktorandské studium na FUD UJEP v Ústí nad Labem, 2012. Od roku 2004 kurátorsky vede Galerii Altán Klamovka v Praze. Sýkorová je autorkou projektu Czech Action Galleries. Od roku 2014 se zaměřuje na médium kresby, kterou zkoumá a analyzuje v rámci platformy Postkonceptuální přesahy v české kresbě. Dále je spoluautorkou projektu Virtuální bienále Praha se zaměřením na mezinárodní význam autorského plakátu v oblasti sociálních témat. Je kurátorkou mnoha výstav vizuálního umění v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Číně. Publikuje v odborných publikacích a periodikách (Flash Art, Font, Artalk).

///

Entering Continuities presents the work and activities of two visual artists and performers, Jasmin Schaitl and Matěj Frank. The visual documentation of individual as well as duo-projects of the two authors is intertwined with theoretical texts of six authors: Lenka Sýkorová looks at the work of authors from the perspective of experiments in the field of contemporary drawing, Tomáš Knoflíček asks for the role of an artist as a guide, Ruth Mateus-Berr and Nele Lipp put their work in an artistic-historical context, Martin Klimeš seeks and finds “present time” in the authors' work and Jakub Frank introduces the authors from a personal perspective through an extensive interview. Each one of theorists thus offers different perspectives on the work of both artists and places it in the wider context of contemporary art practices. The catalog presents the work of two different, mutually inspiring personalities who, in cooperation, find a new handwriting and thus open new fields for their own work.

Postconceptual overlaps in drawing

Since 2014, Lenka Sýkorová has been developing a project with an emphasis on drawing on the Czech and Slovak art scene with overlaps abroad. She presents her research in the form of exhibitions, lectures and publications. The project does not attempt to map, but rather to analyze the art scene with a particular focus on the drawing, artists born since the 1970s and works created since 2000. Sýkorová seeks an intermedia form in which drawing does not only stay in sketchbooks or at the level of study instrument to capture ideas. Among these preferred positions of contemporary visual art are the works of Czech artist Matěj Frank and Austrian artist Jasmin Schaitl.

Jasmin Schaitl (*1987, Vienna) is currently living in Vienna, AT and Wroclaw, PL. The main medium of expression in her work is the body in performance, sculpture, drawing and video. She graduated from the University of Applied Arts, Vienna. Since 2011, she has worked as a visual artist and performer; she also organizes and curates interdisciplinary projects. Schaitl performed and exhibited her work in more than twenty countries worldwide. She shares her approaches to performance also through leading workshops in universities, institutions and performance festivals all over Europe. 

Matěj Frank (*1989, Opava, CZ) is a visual artist currently living in Wrocław, PL. Moving across various media, he deals with space – in relation to time, motion, body and sound. He graduated in Sculpture from Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, and also studied fine arts in Czechia and Spain. Since 2016 Frank teaches as an assistant at the Sculpture department at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. As a committee member of the association for contemporary art Bludný kámen, Frank organizes and curates art exhibitions and experimental music concerts.

Lenka Sýkorová (*1977, CZ) is an art historian, critic, and an independent curator of contemporary fine art. In 2008 she graduated Art History from the Faculty of Philosophy at Charles University in Prague and in 2012 she completed her PhD at the FAD JEPU in Ústí and Labem. Since 2004 she has curated the Altán Klamovka Gallery in Prague. She is the author of the Czech Action Galleries project. Since 2014 she has focused on the medium of drawing and researches it on the platform Post-conceptual overlaps in contemporary drawing. She is the co-author of the project Virtuální bienále Praha, focusing on the international importance of author posters in the field of social issues. She has curated a number of exhibitions in the Czech Republic, in Slovakia, Hungary and China. Her work has been published in professional publications and periodicals (Flash Art, Font, Artalk).

Událost se uskuteční za podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 1

+FB

 (0)    0

Související zboží

Tento příspěvek nelze komentovat.